Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Kanovereniging “de IJsselstreek“ gevestigd te IJsselstein ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40479899, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan:

In onderstaande tabel kunt je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

tbv het lidmaatschap KVIJ en TKBN (hierna: de overeenkomst)

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Indien je lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien je geen lid wordt, worden je gegevens zo snel als mogelijk verwijderd, binnen 6 maanden

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres


Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna en 7 jaar indien nodig ivm de financiële administratie (wettelijke bewaartermijn)

Versturen digitale berichten (ledenmail),

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

Versturen berichten van derden/andere kanoverenigingen

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 

Zolang als men aangemeld is.

       

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap, bijv. voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 

Totdat er geen toestemming meer wordt gegeven.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens op de website is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien je je als minderjarige wenst te registreren dient je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kunt je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:    Govert Jan Knotter

E-mail:           

Telefoonnummer:    0643086948

Klacht over de verwerking van je Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.